page_banner

GHS-merkki

Vaara
Pidä poissa lasten ulottuvilta
Lue etiketti ennen käyttöä

Haitallista nieltynä tai hengitettynä.Saattaa olla haitallista joutuessaan iholle.Aiheuttaa vakavia palovammoja ja silmävaurioita.Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia ​​haittavaikutuksia.
Ennaltaehkäisy:Pidä säiliö tiiviisti suljettuna.Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.Älä syö, juo tai tupakoi, kun käytät tätä tuotetta.Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.Vältä päästämistä ympäristöön.Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Vastaus:JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu.Älä aiheuta oksentamista.Hakeudu välittömästi ensiapuun.JOS KEMIKAALIA joutuu IHOLLE: Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet.Huuhtele välittömästi vedellä usean minuutin ajan.Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.Hakeudu välittömästi ensiapuun.JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista, että on mukava hengittää.Hakeudu välittömästi ensiapuun.JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos ne on ja se on helppo tehdä.Jatka huuhtelua.Hakeudu välittömästi ensiapuun.Hakeudu ensiapuun, jos tunnet olosi huonovointiseksi.Erityishoito on kiireellinen (katso käyttöturvallisuustiedotteen ensiapuohjeet).Kerää roiskeet.
Varastointi:Pidä säiliö tiiviisti suljettuna.Varastoi lukittuna.
Hävittäminen:Hävitä sisältö/säiliö kansallisten määräysten mukaisesti.
Katso käyttöturvallisuustiedote