page_banner

MSDS

Kemikaaliturvallisuustiedote

OSA 1 TUNNISTAMINEN

Tuotteen nimi:KALIUMMONOPERSULFAATTI.
Muu nimi:Kaliumperoksimonosulfaatti.
Tuotteen käyttö:Desinfiointiaineet ja vedenlaadun parantajat sairaaloille, kotitalouksille, karjalle ja vesiviljelylle, desinfiointiaineet maanparannus- ja ennallistamiseen/maatalouteen, vesijohtoveden esihapetukseen, desinfiointiin ja jäteveden käsittelyyn / uima-altaiden ja kylpylöiden vedenkäsittelyyn, mikroetsausaineet elektroniikkateollisuuteen, puunpuhdistus / paperiteollisuus / elintarviketeollisuus / lampaankarvojen kutistumista estävä hoito, kosmetiikka ja päivittäiset kemikaalit.

Toimittajan nimi:HEBEI NATAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Toimittajan osoite:No.6, Chemical North Road, Circular Chemical Industrial District, Shijiazhuang, Hebei, Kiina.

Postinumero:052160
Yhteyspuhelin/faksi:+86 0311 -82978611/0311 -67093060
Hätänumero:+86 0311 -82978611

OSA 2 VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN TUNNISTAMINEN

Aineen tai seoksen luokitus
Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) Kategoria 5 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Kategoria IB, Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Kategoria 1, Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) Kategoria 3 (hengitysteiden ärsytys) .
GHS-merkintäelementit, mukaan lukien turvalausekkeet
MSDS
Tunnussana:Vaara.

Vaaralausekkeet:Haitallista nieltynä tai hengitettynä.Saattaa olla haitallista joutuessaan iholle.Aiheuttaa vakavia iho- ja silmävaurioita.Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Varolausekkeet: 

Ennaltaehkäisy:Pidä säiliö tiiviisti suljettuna.Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen.Älä syö, juo tai tupakoi, kun käytät tätä tuotetta.Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.Vältä päästämistä ympäristöön.Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Vastaus:JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu.Älä aiheuta oksentamista.Hakeudu välittömästi ensiapuun.JOS KEMIKAALIA joutuu IHOLLE: Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet.Huuhtele välittömästi vedellä usean minuutin ajan.Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.Hakeudu välittömästi ensiapuun.JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista, että on mukava hengittää.Hakeudu välittömästi ensiapuun.JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä usean minuutin ajan.Poista piilolinssit, jos ne on ja se on helppo tehdä.Jatka huuhtelua.Hakeudu välittömästi ensiapuun.Hakeudu ensiapuun, jos tunnet olosi huonovointiseksi.Kerää roiskeet.
Varastointi:Pidä säiliö tiiviisti suljettuna.Varastoi lukittuna.

Hävittäminen:Hävitä sisältö/säiliö kansallisten määräysten mukaisesti.

KOHTA 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Kemiallinen nimi CAS-nro Keskittyminen
Kaliummonopersulfaattiyhdiste 70693-62-8

99 %

Magnesiumoksidi 1309-48-4

1 %

 

OSA 4 ENSIAPUTOIMENPITEET

Kuvaus tarvittavista ensiaputoimenpiteistä
Jos hengitettynä:Jos henkilö hengitetään sisään, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan.Pidä hengitystiet esteettömänä.Jos hengitysvaikeuksia, anna happea.
Ihokosketuksen tapauksessa:Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet, huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Silmäkosketuksen tapauksessa:Nosta silmäluomet välittömästi, huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
Jos nielty:Huuhtele suu.Älä aiheuta oksentamista.Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:/

Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: /

OSA 5 PALONTORJUNTATOIMENPITEETS

Sopivat sammutusaineet:Käytä hiekkaa hävittämiseen.

Kemikaalista johtuvat erityiset vaarat:Ympäröivä tuli voi vapauttaa vaarallisia höyryjä.

Erityiset suojatoimenpiteet palomiehille:Palomiesten tulee käyttää paineilmahengityslaitetta ja täydellistä suojavaatetusta.Evakuoi kaikki tarpeeton henkilöstö.Käytä vesisuihkua avaamattomien astioiden jäähdyttämiseen.

OSA 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet:Älä hengitä höyryjä, aerosoleja.Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin.Käytä hapon emäksestä kestäviä suojavaatteita, hapon emäksen kestäviä suojakäsineitä, suojalaseja ja kaasunaamaria.

Ympäristöön liittyvät varotoimet:Estä lisävuodot tai läikkeet, jos se on turvallista.Älä päästä tuotetta viemäreihin.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja materiaalit:Evakuoi henkilökunta turvallisille alueille ja eristyksissä, rajoitettu pääsy.Pelastushenkilöstö käyttää itseimevää suodatintyyppistä pölynaamaria, hapon ja alkalinkestävää suojavaatetusta.Älä kosketa suoraan vuotoon.PIENET VUODOTTEET: Imeytä hiekkaan, kuivaan kalkkiin tai soodatuhkaan.Se voidaan myös pestä runsaalla vedellä, ja pesuvesi laimennetaan ja laitetaan jätevesijärjestelmään.SUURI VUODOT: Rakenna pengertie tai kaivaussuoja.Vaahtopeitto, pienempi höyrykatastrofi.Käytä räjähdyksenestopumppua säiliöaluksiin tai yksinomaiseen keräilijään, kierrätä tai kuljeta jätteenkäsittelypisteisiin.

OSA 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Varotoimet turvalliseen käsittelyyn:Käyttäjien on saatava erityiskoulutusta ja noudatettava tiukasti toimintaohjeita.Suosittele käyttäjiä käyttämään itseimeviä suodatintyyppisiä kaasunaamioita, silmiensuojaimia, hapon ja alkalinkestäviä suojavaatteita, hapon ja alkalin kestäviä suojakäsineitä.Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa.Pidä ympäröivä ilma virtaavana käytön aikana. Pidä säiliöt suljettuina, kun niitä ei käytetä.Vältä kosketusta alkalien, aktiivisten metallijauheiden ja lasituotteiden kanssa.Järjestä asianmukaiset palo- ja hätähoitolaitteet.

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet:Varastoi kuivassa, hyvin tuuletetussa paikassa.Säilytä alle 30°C:ssa.Pidä säiliö tiiviisti suljettuna.Käsittely hellästi.Varastoi erillään emäksistä, aktiivisista metallijauheista ja lasituotteista.Varastointialue on varustettava hätähoitolaitteilla ja sopivalla keräyssäiliöllä vuotoja varten.

KOHTA 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

Ohjausparametrit: /

Asianmukaiset tekniset hallintalaitteet:Ilmatiivis toiminta, paikallinen ilmanvaihto.Järjestä turvasuihkut ja silmienhuuhtelupiste työpaikan lähelle.

Henkilökohtaiset suojaimet:

Silmien/kasvojen suojaus:Suojalasit sivusuojilla ja kaasunaamari.

Käsien suojaus:Käytä happoa ja alkalia kestäviä kumikäsineitä.

Ihon ja vartalon suojaus:Käytä turvajalkineita tai suojakumisaappaat, esim.Kumi.Käytä kumihapon ja alkalinkestävää suojavaatetusta.
Hengityssuojain:Mahdollisessa höyryille altistumisessa tulee käyttää itseimevää suodatintyyppistä kaasunaamaria.Hätäpelastus- tai evakuointitoimissa on suositeltavaa käyttää hengityssuojainta.

OSA 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Fyysinen tila: Jauhe
Väri: Valkoinen
haju:

/

Sulamispiste/jäätymispiste:

/

Kiehumispiste tai alkukiehumisalue ja kiehumisalue:

/

Syttyvyys:

/

Alempi ja ylempi räjähdysraja/sytytysraja:

/

Leimahduspiste:

/

Itsesyttymislämpötila:

/

Hajoamislämpötila:

/

pH: 2,0-2,4 (10 g/l vesiliuos);1,7-2,2 (30 g/l vesiliuosta)
Kinemaattinen viskositeetti:

/

Liukoisuus:

256 g/L (20°C Vesiliukoisuus)

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi (log-arvo):

/

Höyrynpaine:

/

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys:

/

Suhteellinen höyryntiheys:

/

Hiukkasten ominaisuudet:

/

OSA 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Reaktiivisuus: /

Kemiallinen stabiilisuus:Stabiili huoneenlämmössä normaalipaineessa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:Voimakkaat reaktiot mahdollisia seuraavien kanssa: Emäs palavat aineet
Vältettävät olosuhteet:Lämpö.
Yhteensopimattomat materiaalit:Alkalit, Palava materiaali.
Vaarallisia hajoamistuotteita:Rikkioksidi, kaliumoksidi

KOHTA 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Akuutit terveysvaikutukset:LD50: 500 mg/kg (rotta, suun kautta)
Krooniset terveysvaikutukset: /
Myrkyllisyyden numeeriset mitat (kuten akuutin myrkyllisyyden arviot):Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Myrkyllisyys: /
Pysyvyys ja hajoavuus: /
Biokertyvyyspotentiaali: /
Liikkuvuus maaperässä: /
Muut haittavaikutukset: /

OSA 13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Hävitysmenetelmät:Mukaisesti paikallisen ympäristönsuojeluosaston mukaan tuotesäiliöt, pakkausjätteet ja jäämät.Ota yhteyttä ammattimaisen jätehuoltoyrityksen ehdotukseen.Puhdista tyhjät säiliöt.Jätelähetykset tulee pakata turvallisesti, merkitä asianmukaisesti ja dokumentoida.

OSA 14 KULJETUSTIEDOT

YK-numero:YK 3260.
YK:n oikea toimitusnimi:SYÖVYTTÄVÄ KIINTEÄ AINE, HAPPO, EPÄORGAANINEN, NRO
Kuljetuksen vaaraluokat:8.
Pakkausryhmä: II.
Erityiset varotoimet käyttäjälle: /

OSA 15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

määräyksiä Kaikkien käyttäjien on noudatettava maassamme voimassa olevia vaarallisten kemikaalien tuotantoa, käyttöä, varastointia, kuljetusta, lastaamista ja purkamista koskevia määräyksiä tai standardeja.
Vaarallisten kemikaalien turvallisuusjohtamismääräykset (uudistettu 2013)
Määräykset kemikaalien turvallisesta käytöstä työpaikalla ([1996] työministeriö, nro 423)
Yleinen sääntö kemikaalien luokittelusta ja vaaroista ilmoittamisesta (GB 13690-2009)
Luettelo vaarallisista aineista (GB 12268-2012)
Vaarallisten aineiden luokitus ja koodi (GB 6944-2012)
Vaarallisten aineiden kuljetuspakkausryhmien luokitteluperiaate (GB/T15098-2008) Ammattialtistusrajat vaarallisille aineille työpaikalla Kemiallisesti vaaralliset aineet (GBZ 2.1 - 2019)
Kemiallisten tuotteiden käyttöturvallisuustiedote - Sisältö ja osioiden järjestys (GB/T 16483-2008)
Kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevat säännöt – Osa 18: Välitön myrkyllisyys (GB 30000.18 – 2013)
Kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevat säännöt - Osa 19: Ihosyövyttävyys/ihoärsytys (GB 30000.19 - 2013)
Kemikaalien luokitusta ja merkitsemistä koskevat säännöt - Osa 20: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys (GB 30000.20 - 2013)
Kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevat säännöt - Osa 25: Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen (GB 30000.25 -2013)
Kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevat säännöt - Osa 28: Vaarallinen vesiympäristölle (GB 30000.28-2013)

OSA 16 MUUT TIEDOT

Muita tietoja:Käyttöturvallisuustiedote on laadittu maailmanlaajuisesti harmonisoidun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän (GHS) (Rev.8, 2019 Edition) ja GB/T 16483-2008 vaatimusten mukaisesti.Yllä olevien tietojen uskotaan olevan oikeita ja edustavat parasta tällä hetkellä saatavilla olevaa tietoa.Emme kuitenkaan anna takuuta kauppiaan kyvystä tai mistään muusta nimenomaisesta tai oletetusta takuusta koskien tällaisia ​​tietoja, emmekä ota vastuuta niiden käytöstä.Käyttäjien tulee tehdä omat tutkimuksensa määrittääkseen tietojen soveltuvuuden heidän tiettyyn tarkoitukseensa.Emme ole missään tapauksessa vastuussa minkään kolmannen osapuolen vaatimuksista, häviäjistä tai vahingoista tai menetetyistä voitoista tai mistään erityisistä, epäsuorista, satunnaisista, välillisistä tai esimerkillisistä vahingoista, jotka kuitenkin johtuvat yllä olevien tietojen käytöstä.Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat vain viitteellisiä, eivätkä edusta tuotteiden teknisiä tietoja.

Kokoanut Shijiazhuangin tullipiirin teknologiakeskus,
Vaarallisten kemikaalien luokittelun, tunnistamisen ja pakkaamisen kansallinen avainlaboratorio (Shijiazhuang)
Osoite: No. 318, Heping West Road, Shijiazhuang City, Hebei, Kiina 050051 Puh: +86 0311-85980545 Faksi: +86 0311-85980541
Yhdistyneiden kansakuntien "Globally Harmonized Classification and Labeling System of Chemicals" (kahdeksas tarkistettu painos);
GB/T 16483-2008 Kemikaaliturvallisuustiedotteen sisältö ja järjestys.