page_banner

GHS-merkki

Vaara
Pidä poissa lasten ulottuvilta
Lue etiketti ennen käyttöä

Haitallista nieltynä tai hengitettynä. Saattaa olla haitallista joutuessaan iholle. Aiheuttaa vakavia palovammoja ja silmävaurioita. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia ​​haittavaikutuksia.
Ennaltaehkäisy: Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/sumua. Pese huolellisesti käsittelyn jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi, kun käytät tätä tuotetta. Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa. Vältä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
Vastaus: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. Hakeudu välittömästi ensiapuun. JOS KEMIKAALIA joutuu IHOLLE: Riisu välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Huuhtele välittömästi vedellä usean minuutin ajan. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Hakeudu välittömästi ensiapuun. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista, että on mukava hengittää. Hakeudu välittömästi ensiapuun. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhtele välittömästi vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos ne on ja se on helppo tehdä. Jatka huuhtelua. Hakeudu välittömästi ensiapuun. Hakeudu ensiapuun, jos tunnet olosi huonoksi. Erityishoito on kiireellinen (katso käyttöturvallisuustiedotteen ensiapuohjeet). Kerää roiskeet.
Varastointi: Pidä säiliö tiiviisti suljettuna. Varastoi lukittuna.
Hävittäminen:Hävitä sisältö/säiliö kansallisten määräysten mukaisesti.
Katso käyttöturvallisuustiedote